BẢN ÁN PHÚC THẨM VỤ CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN: TRANH CHẤP GIỮA THÀNH VIÊN CÔNG TY VỚI CÔNG TY

Ông Đặng Lê Nguyên V với tư cách là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn TN đã ký các quyết định về bãi nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc thường trực của bà Lê Thị Diệp Th, ngăn cấm cản trở bà Lê Thị Diệp Th tham gia điều hành, quản lý Công ty.

Bà Lê Thị Diệp Th đã khởi kiện ông Đặng Lê Nguyên V và Công ty Cổ phần Tập đoàn TN ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để yêu cầu khôi phục lại các chức danh quản lý, quyền điều hành, quản lý công ty của bà Lê Thị Diệp Th.

XEM BẢN ÁN TẠI ĐÂY: BẢN ÁN TRANH CHẤP GIỮA THÀNH VIÊN CÔNG TY VỚI CÔNG TY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *